• elssavol@gmail.com

Ελληνικός Σύλλογος για το Σύνδρομο Asperger, Ζαν Μωρεάς 12-14, Κουκάκι, τηλ. 210 6535666 e-mail: info@asperger.gr , w.w.w.asperger.gr

Αθήνα, 15 Μαΐου 2009

Το κείμενο που ακολουθεί είναι γραμμένο με τη μορφή εγκυκλίου με σκοπό να διευκολύνει τον προσδιορισμό των ειδικών συνθηκών εξέτασης που καθιστούν δυνατή την αξιολόγηση των γνώσεων ατόμων με Σύνδρομο Asperger και αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας στις πανελλαδικές εξετάσεις. Θα πρέπει να αναφέρουμε ωστόσο ότι ανάλογες συνθήκες θα πρέπει να ισχύουν και για τους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δεδομένου ότι τα άτομα που κατορθώνουν να εισαχθούν σε κάποια σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν παύουν να αντιμετωπίζουν τις μαθησιακές δυσκολίες που σχετίζονται με το σύνδρομο.
Οι παρακάτω διευκολύνσεις είναι αναγκαίες και απαραίτητες ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν οι δεξιότητες των μαθητών με Σύνδρομο Άσπεργκερ, όπως φαίνεται από τα επιστημονικά δεδομένα αλλά και από τις πρακτικές που εφαρμόζουν Πανεπιστήμια στην Ευρώπη και την Αμερική.
Οι συνθήκες που ισχύουν στη χώρα μας στο πλαίσιο των Πανελλαδικών εξετάσεων που αποτελούν σήμερα τον μοναδικό τρόπο πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για την υιοθέτηση όλων των παραπάνω διευκολύνσεων, ιδίως δε την παρουσία ειδικού (ψυχολόγου) στο χώρο των εξετάσεων.
Προτείνουμε, μέχρις ότου δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες, να υιοθετηθεί ως προσωρινή αλλά δίκαιη λύση, η ένταξη του Συνδρόμου Άσπεργκερ στις διαταραχές που δίνουν το δικαίωμα στα άτομα που πάσχουν από αυτές να εισάγονται στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση με το 3%, πρακτική που ισχύει για μία σειρά παθήσεων.

ΘΕΜΑ: Πανελλαδικές εξετάσεις μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εμφανίζουν διαταραχές του αυτιστικού φάσματος (αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας, σύνδρομο Asperger), βάσει του Νόμου 3699/2008 της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης
ΓΕΝΙΚΑ
Τα θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ρυθμίζονται από το Νόμο 3699/2008(φεκ 199 Τ.Α), καθώς και με την εγκύκλιο 9-12-2008 / Φ.251/159148/Β6 η οποία ορίζει ότι οι μαθητές και απόφοιτοι του αυτιστικού φάσματος εξετάζονται γραπτά ή προφορικά ανάλογα με την εισήγηση των ΚΕΔΔΥ ή των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων και με το Π.Δ 12/09(ΦΕ22Α)
ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ (ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ASPERGER)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
1. Η εξέταση των μαθητών που εξετάζονται γραπτά, θα γίνει στα εξεταστικά κέντρα όπου εξετάζονται και οι υπόλοιποι μαθητές του Λυκείου στο οποίο φοιτούν. Η εξέταση των μαθητών αυτών θα γίνει σε ξεχωριστή αίθουσα και ο χρόνος εξέτασης τους μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Λυκειακής Επιτροπής ή της επιτροπής του εξεταστικού κέντρου
2. Οι μαθητές που εξετάζονται προφορικά, θα εξεταστούν μόνο στα Βαθμολογικά Κέντρα ή στα Ειδικά Εξεταστικά κέντρα.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
1. Στην αίθουσα εξέτασης παρευρίσκεται πρόσωπο εξοικειωμένο με το είδος των δυσκολιών του υποψηφίου, καθώς και δύο επιτηρητές της Λυκειακής Επιτροπής, εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον να έχει διδάξει το εξεταζόμενο μάθημα το τρέχον διδακτικό έτος. Ο επιτηρητής σε συνεργασία με το παραπάνω πρόσωπο, παρέχει στον υποψήφιο κάθε διευκρίνηση τέτοια ώστε να του καταστήσει σαφή τα θέματα, χωρίς να παρέχει με έμμεσο ή άμεσο τρόπο οδηγίες που καταδεικνύουν την σωστή απάντηση.

2. Ο επιτηρητής μπορεί να διαβάσει μεγαλόφωνα τα θέματα αν το ζητήσει ο εξεταζόμενος. Όπου είναι δυνατόν παρουσιάζονται τα δεδομένα με την μορφή σχημάτων, πινάκων ή διαγραμμάτων.

3. Τα θέματα θα πρέπει να δίνονται τμηματικά ώστε να περιορίζεται το άγχος του μαθητή. Ο μαθητής να παροτρύνεται να περάσει στο επόμενο θέμα, ύστερα από την πάροδο εύλογου χρόνου (ο ίδιος δεν το συνειδητοποιεί). Επίσης να του παρέχεται περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση της εξέτασης.

4. Να επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή στις περιπτώσεις που ο μαθητής έχει δυσκολίες στη γραφή ή δυσγραφία.

5. Ο χώρος εξέτασης θα πρέπει να είναι οικείος στο μαθητή. Να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στον έλεγχο οπτικών ή ακουστικών ερεθισμάτων καθώς και οσμών που ενδεχόμενα αποσυντονίζουν το μαθητή και αποσπούν την προσοχή του. Να του δίνεται δυνατότητα μετακίνησης στο χώρο όταν εμφανίζει έντονο άγχος.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

1. Στην προφορική εξέταση οι ερωτήσεις θα πρέπει να είναι σαφείς, να δίνονται και γραπτά, να τίθεται μια ερώτηση κάθε φορά και να δίνεται χρόνος να την επεξεργαστεί ο υποψήφιος. Η επεξεργασία των ερωτήσεων μπορεί να γίνει χειρόγραφα ή με χρήση Η/Υ. Όπου είναι δυνατόν να παρουσιάζονται τα δεδομένα με την μορφή σχημάτων, πινάκων ή διαγραμμάτων.

2. Στην αίθουσα εξέτασης να παρευρίσκεται πρόσωπο εξοικειωμένο με το είδος των δυσκολιών του υποψηφίου. Ο εξεταστής θα πρέπει να παρέχει κάθε διευκρίνιση, τέτοια ώστε να καταστήσει σαφή και κατανοητά τα θέματα στον εξεταζόμενο, χωρίς να παρέχει με έμμεσο ή άμεσο τρόπο οδηγίες που καταδεικνύουν την σωστή απάντηση.

3. Στο χώρο εξέτασης θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στον έλεγχο οπτικών ή ακουστικών ερεθισμάτων, καθώς και οσμών που ενδεχόμενα αποσυντονίζουν το μαθητή και αποσπούν την προσοχή του. Να του δίνεται δυνατότητα μετακίνησης στο χώρο όταν εμφανίζει έντονο άγχος.

3. Σε περίπτωση που λόγω του έντονου άγχους του, ο μαθητής τραυλίζει ή παρουσιάζει σημάδια στρες και υπερκινητικότητα, θα πρέπει να του δωθεί η δυνατότητα να χαλαρώσει π.χ. μετακινούμενος στο χώρο, πίνοντας νερό, κλπ.
Οι ανωτέρω οδηγίες ισχύουν για όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών μαθημάτων.

Η Πρόεδρος του ΕΛ.Σ.Σ.Α
Μαρία Ηλιοπούλου
Ψυχολόγος – Ψυχοπαιδαγωγός