Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος

Μαρία Ηλιοπούλου, ψυχολόγος – ψυχοπαιδαγωγός

Αντιπρόεδρος

Σοφία Μπορνόβα, δικηγόρος

Γραμματέας

Αγνή Ζακοπούλου

Ταμίας

Μαρία Μπέζου – Νταμάτη

Μέλος

Φοίβος Βασσάλιος, φοιτητής